Matematiikkalehti Solmun etusivu

sivuinfo

Suomenkielisiä WWW-linkkejä lukion matematiikan opetukseen

.

Etusivulle


Historiaa

Matematiikan yleistä historiaa

Matematiikan historia - Matti Lehtinen

Matti Lehtinen on kirjoittanut matematiikkalehti Solmun sivuille hyvin laajan suomenkielisen matematiikan historiaa käsittelevän dokumentin. Siinä käsitellään matematiikan historiaa muinaiskulttuureista nykypäivään. Sivuilla olevissa kahdessa taulukossa on lueteltu aikajärjestyksessä (syntymävuoden mukaan) kaikki tässä tiedostossa esiintyvät suomalaiset ja muun maailman matemaatikot.
URL: http://matematiikkalehtisolmu.fi/

Matemaatikoiden henkilöhistorioita

Suomalaiset matemaatikot

Matti Lehtinen on koonnut sivuilleen taulukkoon suomalaiset matemaatikot vuodesta 1649 aina 1930-luvulle asti. Nimestä on linkki tekstin siihen kohtaan, jossa kyseinen henkilö mainitaan ensimmäisen kerran.
URL: http://matematiikkalehtisolmu.fi/

Muun maailman matemaatikot

Matti Lehtinen on koonnut sivuilleen taulukkoon muun maailman matemaatikot aina Thaleksesta (800 eKr.) 1940-luvulle asti. Nimestä on linkki tekstin siihen kohtaan, jossa kyseinen henkilö mainitaan ensimmäisen kerran.
URL: http://matematiikkalehtisolmu.fi/

Kurt Gödel

Juha Lehrbäck on kirjoittanut suomenkielisen laajan esseen Kurt Gödelistä Jyväskylän yliopiston matematiikan historian kurssia varten. Essee sopii logiikan opiskeluiden yhteyteen.
URL: http://www.cc.jyu.fi/~juhaleh/

Sivun alkuun


Artikkelit

Matematiikan opetus

Matematiikkalehti Solmun sivuilla on artikkeleita liittyen matematiikan opetukseen. Sivuilla on myös Simo K. Kivelän laatima geometriakulma, johon on koottu sarja artikkeleita geometriasta. Kaikki artikkelit ovat suomenkielisiä.
URL: http://matematiikkalehtisolmu.fi/

Solmun hakemisto

Solmun sivuilla on hakemisto, joka sisältää paljon linkkejä eri aiheisiin liittyviin artikkeleihin. Artikkelit on luokiteltu aihepiirien perusteella. Mukana ovat myös Solmun pääkirjoitukset ja toimitussihteerin palstat. Artikkelit ovat suomenkielisiä.
URL: http://matematiikkalehtisolmu.fi/

Matematiikka, naiset ja osaamisyhteiskunta

Matematiikkalehti Solmun vuoden erikoisnumeron 4/1998-1999 aiheena oli naiset ja matematiikka. Laajan suomenkielisen raportin on koonnut Helsingin yliopiston matematiikan laitoksen dosentti Marjatta Näätänen. Raportti käsittelee matematiikan merkitystä yhteiskunnassa sekä aihepiiriä naiset ja matematiikka. Raportissa esitetään mm. ehdotuksia tyttöjen ja naisten matematiikan ja tietotekniikan harrastuksen lisäämiseksi. Raportissa myös pohditaan matematiikan asemaa ja merkitystä koskevia väärinkäsityksiä sekä esitetään mielipiteitä suomalaisen tietoyhteiskuntakehityksen nykyisestä kehityssuunnasta.
URL: http://matematiikkalehtisolmu.fi/

TIMSS-tutkimus

Matematiikkalehti Solmun 1/2001 numerossa käsitellään mitä TIMSS-tutkimus (Third International Mathematics and Science Study) kertoo suomalaisten koululaisten matematiikan taidoista ja matematiikan opetuksesta. Artikkelin on kirjoittanut Helsingin yliopiston matematiikan laitoksen dosentti Marjatta Näätänen. Sivuille on tiivistetysti koottu suomenkielellä tämän kansainvälisen oppimisvertailun suomalaisia koululaisia koskevat tulokset. Sivuilta on myös linkki varsinaiseen yli 300 sivuiseen tutkimusraporttiin.
URL: http://matematiikkalehtisolmu.fi/

Matemaatikon työtehtäviä

Matematiikkalehti Solmussa on ilmestynyt useita suomenkielisiä artikkeleita, jotka kiinnostanevat uusia matematiikan opiskelijoita. Artikkelit käsittelevät esimerkiksi matemaatikoiden työtehtäviä tai yleensäkin matematiikan luonnetta eri näkökulmista. Nämä artikkelit on koottu yhteen tälle sivustolle. Mukana on myös artikkeli matematiikan sanoista, joka on kiinnostavaa luettavaa matemaatikon uran alkutaipaleella oleville opiskelijoille.
URL: http://matematiikkalehtisolmu.fi/

Tällaisia ovat matemaatikot

Marjatta Näätäsen kirjoittama hauska artikkeli siitä, millaisia ovat matemaatikot.
URL: http://matematiikkalehtisolmu.fi/

Algebran kokeilu

Sivuilla on matematiikkalehti Solmun erikoisnumero 3/2000-2001. Algebran kokeilu oli osa MALU 2002 -ohjelmassa rahoitettua projektia. Kokeilussa useat opettajat järjestivät opetusta yhdelle ryhmälle tavalliseen tapaan ja toiselle ryhmälle käyttäen osittain tavallista oppikirjaa, osittain kokeilumateriaalia (eri maista peräisin olevia oppimateriaaleja). Tämä Solmun erikoisnumero sisältää selvityksiä kokeilussa saaduista oppimistuloksista.
URL: http://matematiikkalehtisolmu.fi/

Matematiikan tulevaisuus

Matematiikkalehti Solmun erikoisnumero 3/1998-1999. Numerossa on Helsingin yliopiston matematiikan laitoksen dosentti Marjatta Näätäsen kirjoittama suomenkielinen raportti Berliinin kansainvälisen matemaatikkokongressin ICM´98 erikoisjulkaisusta, Mitteilungen der Deutchen Mathematiker-Vereinigung 2-1998. Tässä julkaisussa johtavat matemaatikot esittävät ajatuksiaan matematiikan tulevaisuudesta.
URL: http://matematiikkalehtisolmu.fi/

Lukion lyhyen matematiikan opetussuunnitelma

Lukion lyhyen matematiikan opetussuunnitelma löytyy mm. Mansoft tietotekniikka Oy:n tekemiltä opetushallituksen etälukio sivuilta. Sivuilla on lyhyt kuvaus kaikista pakollisista lyhyen matematiikan kursseista, tavoitteet ja kirjoitus opiskelun luonteesta sekä opetuksen lähtökohdista. Sivulta löytyy myös ohjeet etälukio ohjelman käyttöön.
URL: http://212.83.118.13/ManMath/Kokonaisuudet/Lukionlyhyt/LukionLyhyt.html

M niinkuin matematiikka

Lukiotason matematiikan tietosanakirjan html-versio (saatavana myös pdf-versiona). Lukiomatematiikan kertauspaketti M niinkuin matematiikka tai lyhyemmin Iso-M muodostuu matematiikan tietosanakirjasta ja siihen kuuluvasta harjoitustehtäväkokoelmasta vihjeineen. Tekijöinä Simo K. Kivelä ja teknillisen korkeakoulun MatTa-projekti (matematiikkaa tietokoneavusteisesti).
URL: http://matta.hut.fi/matta/isom.html

Internet matematiikan opetuksen tukena

Kari ja Marjo Nuuttilan koulutusteknologian seminaarityönä tekemä dokumentti käsittelee internetin käyttöä matematiikan opetuksen tukena. Dokumentti sisältää aiheeseen liittyvää teoriaa, opetuskokeiluja ja niihin liittyviä kokemuksia sekä verkkomateriaalia. Dokumentti on kokonaisuudessaan suomenkielinen.
URL: http://kauha.kauhajoki.fi/~kanuutti/math/index.html

Sivun alkuun


Suomalaisia matematiikan verkkokursseja

Lukion lyhyt matematiikka

ManSoft tietotekniikka Oy on opetushallituksen etälukiohankkeen rahoittamana koonnut lukion lyhyen matematiikan kuuden pakollisen kurssin materiaalin sivuilleen. Materiaali sisältää kaikki aiheet. Aihe aloitetaan käsittelemällä ongelma, johon annetaan myös ratkaisu ja sen jälkeen ongelmaan liittyvä teoria. Materiaalissa on paljon vihjeistettyjä tehtäviä, joihin löytyy myös valmiit malliratkaisut. Tehtävien lisäksi sivuilla on kokeita. Mukana on myös interaktiivista materiaalia, mm. funktion kuvaajan tutkinnassa käyttäjä voi vaihtaa funktion parametrien arvoja ja nähdä miten funktion kuvaaja muuttuu.
URL: http://212.83.118.13/ManMath/index.html

Lukion pitkä matematiikka

Opetushallituksen etälukiohankkeen pitkän matematiikan pakollisten kurssien verkkomateriaali. Materiaali sisältää kaiken lukion pitkässä matematiikassa opetettavan teorian, esimerkkejä ja tehtäviä. Joukossa on myös joitakin sovelmia, joiden avulla opetusta yritetään havainnollistaa.
URL: http://www.oph.fi/etalukio/opiskelumodulit/pimatem/paavalikko/index.html

Lukion matematiikan kurssit - Internetix

Internetixissä on kaikki lukion lyhyen ja pitkän matematiikan pakolliset kurssit. Materiaali sisältää lukion matematiikkaan liittyvän teorian, jota on havainnollistettu esimerkkien avulla. Materiaalissa on paljon harjoituksia, joihin annetaan vastaukset. Joidenkin kurssien teoriaosana käytetään Simo K. Kivelän tekemää lukiotason matematiikan tietosanakirjaa: M niinkuin matematiikka (iso-M). Materiaalia voi käyttää hyväkseen opiskelussa, itseopiskelussa, etäopiskelussa, opettamisessa ja tiedonhaussa. Se on kokonaisuudessaan suomenkielistä ja erittäin laajasti yhteenlinkitetty, joten sitä on helppo käyttää. Euroopan sosiaalirahasto ja Itä-Suomen lääninhallitus rahoittavat Internetix-hanketta. Projektia hallinnoi Otavan Opisto.
URL: http://www.internetix.fi/

Tavalliset differentiaaliyhtälöt

Toukokuusta 1997 alkaen on Solmun verkkosivuilta löytynyt tavallisten differentiaaliyhtälöiden kurssi, joka kuuluu Helsingin yliopiston matematiikan laitoksen laatimaan matematiikan opettajien täydennyskoulutukseen, jonka Opetusminsteriö on rahoittanut. Kurssi käsittelee 1. kertaluvun lineaarisia ja separoituvia differentiaaliyhtälöitä sekä vakiokertoimisen 2. kertaluvun lineaarisen yhtälön tapauksen. Lineaarista ryhmää ja numeerista ratkaisua käsitellään myös. Kurssin laajuus on noin kolmasosa yliopiston differentiaaliyhtälöiden cum laude -kurssista. Osaa esimerkeistä voidaan käyttää lukion erikoiskurssissa. Tiedoston interaktiivinen osa sisältää ohjelman, jolla voidaan ratkaista numeerisesti 1. kertaluvun yhtälön alkuarvotehtävä ja piirtää ratkaisukäyrä.
URL: http://matematiikkalehtisolmu.fi/

Johdatus korkeakoulumatematiikkaan

Sivut ovat Tampereen teknillisen korkeakoulun toteuttamia. Sivuilla on heidän opiskelijoilleen tarkoitettu johdatus korkeakoulumatematiikkaan -kurssi. Sivuilta löytyy paljon lukioon sopivaa materiaalia, esim. logiikkaa, joukko-oppia, funktioita, trigonometriaa, analyyttistä geometriaa ja differentiaalilaskentaa. Sivuilla on tehtäviä, joiden ratkaisut on esitetty kuva ja ääni -animaatioiden avulla. Animaatiot ovat monen megatavun suuruisia, joten vaatimukset laitteistolle ovat hyvin korkeat. Sivut ovat suomenkieliset.
URL: http://matwww.ee.tut.fi/jkkm/index.htm

Tilastotieteen johdantokurssi

Sivuilla on Juha Purasen Helsingin yliopistossa tilastotieteen laitoksella pitämän tilastotieteen johdantokurssin kurssisivut. Sivuilta löytyy kurssin materiaali, harjoitustehtävät, välikokeet, erilaisia tilastotieteen taulukoita ja linkkejä muille tilastotiedettä käsitteleville sivuille. Materiaalia voi käyttää hyvin myös lukion matematiikan opetuksessa.
URL: http://noppa5.pc.helsinki.fi

Differentiaaliyhtälöiden opiskelupaketti

DelTa on Teknillisen korkeakoulun matematiikan laitoksen MatTa-projektissa kehitetty differentiaaliyhtälöiden opiskelupaketti. DelTa-paketti koostuu tekstisivuista, harjoitustehtävistä, laskentaohjelmadokumenteista, DiffEqWeb-demonstraatiotyökalusta ja laskentaohjelmaoppaasta. Nämä yhdessä muodostavat kokonaisuuden, joka on tarkoitettu käytettäväksi opiskeltaessa tavallisia differentiaaliyhtälöitä. DelTa-pakettia on käytetty eritasoisessa opetuksessa, jolloin sen käyttöliittymää on muokattu kurssille sopivaksi. Kyseinen suomenkielinen käyttöliittymä on ollut käytössä Maunulan matematiikkalukiossa syksyllä 2000.
URL: http://matta.hut.fi/matta/materiaalit.shtml

Sivun alkuun


Ohjelmat ja tehtävät

Rationaalilukujen geometrisia havainnollistuksia

Sivulla havainnollistetaan geometrisesti rationaalilukuja. Opetushallituksen tuottamat sivut ovat samalla interaktiiviset. Opetushallituksen tarkoituksena on tuottaa sarja pelimuotoisia matematiikan tehtäviä. Aluksi on saatu valmiiksi rationaalilukujen havainnollistamiseen tähtäävät tehtävät. Nämä kuusi ensimmäistä pienimuotoista ohjelmaa on tuottanut Takala-Soft Oy.
URL: http://www.edu.fi/frontpage.asp?path=498

Matemaattisia java-sovelmia - Ylöjärven lukio

Ylöjärven lukion oppilaat ovat tehneet 25 java-sovelmaa erilaisista matematiikan aiheista, lähinnä geometriasta (mm. kolmion keskijanoista ja keskinormaaleista sekä ympyrän- ja suoran yhtälöistä). Ohjeita sovelmien käyttöön on niukasti, mutta rohkeasti kokeilemalla pääsee jyvälle. Sovelmat ovat suomenkielisiä.
URL: http://www.ylojarvi.fi/lukio/

Toisen asteen yhtälön ratkaiseminen

Jukka Männistön Tampereen yliopistossa tekemä suomenkielinen toisen asteen yhtälön "ratkaisukone". Anna termien kertoimille mitä tahansa arvoja, niin ohjelma ratkaisee juuret. Tämä pitäisi kyllä osata tehdä ilman ohjelmaakin...
URL: http://www.uta.fi/~tnjuma/opiskelu.htm

Todennäköisyyksiin liittyviä tehtäviä - Juha Puranen

Juha Puranen on koonnut sivuilleen muutamia todennäköisyyslaskentaan liittyviä tehtäviä. Tehtävät ovat kaikki suomeksi. Sivun alussa on kerrottu mitä tehtävien avulla on tarkoitus opettaa. Tehtäviin liittyy aina kuva tai pieni animaatio. Ohjelma kertoo myös oliko vastaus oikein. Sivulla on myös muutama simulointi.
URL: http://noppa5.pc.helsinki.fi

Kolmion geometriaa ja trigonometriaa

Jussi Kytömäki on tehnyt sivuston jossa käsitellään kolmion geometriaa ja trigonometriaa. Sivuilla on yhteensä 12 java-sovelmaa, joiden avulla kolmioon liittyvää geometriaa tulee opittua havainnollisesti. Kaikki sovelmat ovat suomenkielisiä. Trigonometrian laskintehtävissä ei ilmoiteta oikeaa vastausta ennenkuin on sen itse saanut oikein.
URL: http://www.ylojarvi.fi/geometria/

Tavalliset differentiaaliyhtälöt

DiffEqWeb on Simo Kivelän DiffEqLab -ohjelman pohjalta tehty kahden ohjelman paketti(DEW1 ja DEWn), joka havainnollistaa tavallisten differentiaaliyhtälöiden ratkaisuja. Paketti toimii WWW-selainympäristössä. Ohjelmat ovat java-sovelmia, joten ne toimivat uudemmissa selaimissa. Paketin ohjelmien käyttöohjeet ovat suomenkieliset.
URL: http://matta.hut.fi/matta/materiaalit.shtml

Solmun tehtävät

Matematiikkalehti Solmun sivuille on koottu eri matematiikan aiheiden tehtäviä, joihin löytyy myös ratkaisuja. Tehtävät ovat hieman perustasoa vaativampia, mukana on mm. matematiikkakilpailujen tehtäviä. Kaikki tehtävät ovat suomen kielellä.
URL: http://matematiikkalehtisolmu.fi

Solmun Unkari-tehtävät

Solmun sivuille on koottu unkarilaisia matematiikan tehtäviä, jotka on käännetty unkarista suomeen. Tehtävät, joihin löytyy myös ratkaisut, sopivat myös lukioon. Tehtäviä löytyy mm. aritmetiikasta, yhtälöistä, lukujoukoista, logiikasta ja todennäköisyyslaskennasta.
URL: http://matematiikkalehtisolmu.fi

Teknisten tieteiden valintakokeet

Solmun sivuille on koottu teknisten tieteiden yhteisvalinnan matematiikan valintakoetehtäviä ratkaisuineen vuosilta 1990-1999. Aivan kaikille vuosille ei anneta ratkaisuja.
URL: http://matematiikkalehtisolmu.fi

TTKK:n matematiikan pääsykoetehtäviä

Tampereen teknillisen korkeakoulun sivuilla on matematiikan pääsykoetehtäviä vuosilta 1991-1997. Tehtäviin on vihjeitä, joiden perusteella voi tehtävää yrittää ratkaista. Sivuilta löytyvät myös tehtävien ratkaisut.
URL: http://matriisi.ee.tut.fi/matematiikka/index.html

Ylioppilastehtäviä ratkaisuineen

Simo K. Kivelä on koonnut sivuilleen matematiikan ylioppilastehtäviä vuodesta 1999. Tehtäviin annetaan myös tiivistetyt ratkaisut. Tehtävät ja ratkaisut on esitetty pdf-dokumentteina.
URL: http://www.math.hut.fi/~kivela/index.html.fi

Iso-M tehtäväkokoelma

Teknillisen korkeakoulun MatTa (matematiikkaa tietokoneavusteisesti) projektin tehtäväkokoelma. Sivulle on koottu noin 150 vihjeistettyä tehtävää eri matematiikan aihealueilta. Tehtävät on jaettu aihealueittain. Tehtävien joukossa on sekä ylioppilaskoetehtäviä että teknillisen korkeakoulun pääsykoetehtäviä.
URL: http://matta.hut.fi/matta/

Matemaattiset pähkinät

Oulun lyseon opettajat tekevät opiskelijoilleen suunnatun kuukausittain vaihtuvan matemaattisen pähkinän, jonka ratkaisusta luvataan hyvät palkinnot. Pähkinät ovat useampiosaisia tehtäviä. Aiheita on kaikilta matematiikan aihealoilta. Ratkaisuja ei ole saatavilla. Tehtävät löytyvät suomeksi, englanniksi ja saksaksi.
URL: http://www.lyseo.edu.ouka.fi/index.shtml

Matematiikan tehtäviä - Helsingin teknillinen oppilaitos

Kari Lehtonen Helsingin teknillisestä oppilaitoksesta on tehnyt teoriapainoitteisessa insinöörikoulutuksessa oleville opiskelijoille tarkoitettuja tehtäviä eri matematiikan aloille. Tehtävät ovat suomeksi ja osa niistä soveltuu hyvin käytettäväksi lukiossa.
URL: http://cs.stadia.fi/~lehtonen/index.html

Matematiikan tehtäviä - Helsingin teknillinen oppilaitos

Kari Lehtonen Helsingin teknillisestä oppilaitoksesta on tehnyt käytäntöpainoitteisessa insinöörikoulutuksessa oleville opiskelijoille tarkoitettuja tehtäviä eri matematiikan aloille. Tehtävät ovat suomeksi ja osa niistä soveltuu hyvin käytettäväksi lukiossa.
URL: http://cs.stadia.fi/~lehtonen/index.html

Arkielämän matematiikkaa -tehtäviä

Pekka Norlamo on koonnut opetushallituksen tuella heidän sivuilleen neljä arkielämän matematiikkaan liittyvää tehtäväsarjaa. Aiheena on mm. lottoamisen matematiikka. Tehtäviin on myös vastaukset.
URL: http://www.edu.fi/SubPage.asp?path=498;7818

Johdatus korkeakoulumatematiikkaan

Sivuilla on Tampereen teknillisen korkeakoulun kurssin "Johdatus korkeakoulumatematiikkaan" laskuharjoitukset sekä osaan niistä myös ratkaisut. Tehtävissä on yhtälöiden ratkaisemista, raja-arvoja, integraalilaskentaa ym. ja ne sopivat lukio tasolle esimerkiksi lisätehtävinä.
URL: http://matriisi.ee.tut.fi/jkkm/

Lukion matematiikan kurssit - Internetix

Internetix on kaikille avoin oppimisympäristö. Heidän sivuiltaan löytyy kaikki lukion lyhyen ja pitkän matematiikan pakolliset kurssit. Teorian lisäksi jokaisen kurssin materiaali sisältää paljon vihjeistettyjä tehtäviä, joihin löytyy myös ratkaisut. Tehtävät löytyvät jokaisen luvun lopusta.
URL: http://www.internetix.fi/campus/opinnot/lukio.htm

Sanallisia tehtäviä - Internetix

Sivuilta löytyy sanallisia tehtäviä lukion pitkän matematiikan ensimmäiselle kurssille (Funktiot ja yhtälöt 1). Tehtäviin saa vihjeitä ja vastaukset löytyvät toiselta sivulta (linkki on tehtävien lopussa). Sivut ovat osa internetixin verkkokurssimateriaalia.
URL: http://www.internetix.fi/campus/opinnot/lukio.htm

Matematiikan valmennuskeskus

Internetixin sivuilla oleville matematiikan valmennuskeskuksen sivuille on koottu mm. Baltian-tie kilpailun 1990-1994 vuosien tehtäviä sekä tehtäviä unkarilaisista Eötvös-kilpailuista vuosisatamme alusta (41 kpl). Suomalaisista matematiikkakilpailuista on valikoituja tehtäviä vuosilta 80-94. Valmmita ratkaisuja ei valitettavasti anneta.
URL: http://www.internetix.fi/campus/opinnot/lukio.htm

Matematiikkaa lukioon aikoville

Sivulla on pähkinöitä ja pulmia liittyen polynomilaskentaan ja potensseihin. Tehtävien ratkaisuihin saa apua ja ratkaisujen yhteydessä kerrataan myös aiheeseen liittyvä teoria.Tehtävät on lähinnä tarkoitettu lukioon siirtyville ja juuri opiskelut aloittaneille. Tehtävät sopivat siis ainakin lyhyen matematiikan kertaukseen. Sivut ovat tehneet Pauli Koivula, Juha Niemi ja Anssi Pajunen.
URL: http://www.saunalahti.fi/skoivula/mlm/MatLukMen.htm

Todennäköisyyslaskentaa ja tilastotiedettä

Kari Lehtonen on koonnut 50 tehtävää Helsingin teknillisen oppilaitoksen matematiikan kurssille. Tehtäviin ei ole malliratkaisuja.
URL: http://cs.stadia.fi/~lehtonen/index.html

Mallikokeita - Linnnakosken lukio

Sivut ovat porvoolaisen Linnakosken lukion matematiikan kurssien sivut. Sivuilla on esitelty pitkän matematiikan kurssit 1-5 ja kurssi 14 (lukuteoria ja logiikka) sekä lyhyen matematiikan kurssi 1. Muita kursseja on tulossa myöhemmin. Jokaisen kurssi esittelyn lopussa on mallikoe. Näitä tehtäviä voi käyttää hyväkseen laatiessaan mm. kokeita. Sivuille on linkitetty myös yo-tehtäviä viime vuosilta. Kaikki tehtävät ovat ilman malliratkaisuja.
URL: http://linnankoski.porvoo.fi/index.html

Matemaattista viihdettä lukiolaisille

Sivut sisältävät Mäntän lukion matematiikan kerhotuntien pieniä koulumatematiikkaa sivuavia kokonaisuuksia. Sivulle on koottu muutamiin matematiikan aiheisiin, kuten integraalilaskenta, täydellinen induktio, kolikon heitto, Platonin monitahokkaat, Neperin luku, harmoninen sarja, Fermat´n lause, liittyviä suomenkielisiä tehtäviä. Tehtävien alussa kerrotaan jonkin verran aiheeseen liittyvää teoriaa. Suurin osa tehtävistä liittyy jollakin tavalla fysiikkaan. Tehtäviin annetaan myös ratkaisut, jotka on sivuille piilotettu. Materiaali menee välillä selvästi yli lukiotason.
URL: http://www.mantta.fi/~hamlet/math/

100 ongelmaa - Jukka Männistö

Jukka Männistö on tehnyt sivuilleen 100 ongelmaa sisältävän sivuston. Ongelmat on jaettu helppoihin, keskitasoisiin ja vaikeisiin tehtäviin. Jokaisen ongelman aluksi kerrotaan, minkä tasoinen se on. Joukossa on myös sanallisia tehtäviä. Malliratkaisuja ei ole saatavilla.
URL: http://www.uta.fi/~tnjuma/

Matematiikka-olympialaisten tehtäviä suomeksi - Internetix

Internetixin sivuille on kerätty matematiikkaolympialaisiin liittyvää materiaalia. Mukana on tehtäviä ja vinkkejä olympialaisiin valmistautumisesta sekä itse tehtävistä. Materiaali on suomenkielistä.
URL: http://www.internetix.fi/campus/opinnot/lukio.htm

Sivun alkuun


Pelit

Torus ja Kleinin pullo pelit

Solmun sivuilla on Torus ja Kleinin pullo pelejä. Voit pelata risti-nollaa tai shakkia pelilautana Torus tai Kleinin pullo. Sivuilla on johdanto peleihin ja sivuilla opetetaan myös mitä Torus ja Kleinin pullo ovat. Sivut on suomennettu englanninkielisistä alkuperäisistä Jeff Weeksin sivuista.
URL: http://matematiikkalehtisolmu.fi

Sivun alkuun


Lehdet

Matematiikkalehti Solmu

Matematiikkalehti Solmu on suomenkielinen verkkolehti. Solmun sivuilla on artikkeleja mm. matematiikan opetukseen liittyvistä aiheista ja unkarilaisesta matematiikan opetuksesta. Sivuille on koottu paljon eri aiheisiin liittyviä tehtäviä. Mukana on myös keskustelu- ja kyselypalsta.
URL: http://matematiikkalehtisolmu.fi/

Sivun alkuun


Hakemistot, taulukot, sanastot ja sanakirjat

Virtuaalikirjasto

Oulun yliopiston virtuaalikirjasto on Virtuaalikirjastoon kuuluva tietokanta, johon on alakohtaisesti kerätty verkkomateriaalia. Aineisto on valittu virtuaalikirjastoprojektin valintakriteereillä. Voit edetä linkkejä pitkin tai suorittaa aihehaun. Virtuaalikirjastoa ylläpitää Oulun yliopiston kirjastosta Tapani Kemppainen ja Tapio Ryhänen. Sivusto on suomenkielinen, mutta aineistohaun voi suorittaa myös englanniksi.
URL: http://www.jyu.fi/library/virtuaalikirjasto/

Julkaisuja, uutisryhmiä, organisaatioita - virtuaalikirjasto

Oulun yliopiston virtuaalikirjaston sivuja. Sivuilla on linkkilista matemaattisiin julkaisuihin ja palveluihin, kuten uutisryhmiin. Listalla on myös paljon linkkejä matemaattisiin organisaatioihin, kuten eri yliopistojen matematiikan laitoksiin tai osastoihin, niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Listalla myös linkkejä ulkomaisiin tietokantoihin.
URL: http://pc124152.oulu.fi/ROADS/Matematiikka.html/

Lukion matematiikkaan sopivia linkkejä

Useat Turun seudun opettajat ovat keränneet sivuille linkkejä lukion matematiikan opetukseen. Listalla on jaettu linkit aihealueittain: historiaa, geometriaa, algebraa, oppimispelejä, talousmatematiikkaa, jne. Lyhyet kuvaukset ovat suomeksi. Linkkilista on koottu Turun koululaitoksen sivuille. Listaan voi kuka vaan lisätä linkin, tosin tämä vaatii salasanan.
URL: http://www.tkukoulu.fi/vlinkit/db/

Maailma numeroina

Tilastokeskuksen sivuilla on "maailma numeroina" -taulukkopaketti, johon on koottuna 28 Excel-taulukkoon maittaisia rakennetietoja kaikista maailman valtioista. Valtioita on 241 ja teemoja yhteensä 248. Nämä ovat käyttökelpoisia tilastoja tilastotieteen kurssille. Tilastoja voi hakea myös hakemiston avulla. Tilastokeskuksen pääsivulta löytyy paljon lisää erilaisia tilastoja.
URL: http://www.stat.fi/index.html

Tilastotieteen sanasto - Juha Puranen

Juha Puranen on koonnut sivuilleen erittäin kattavan tilastotieteen sanaston. Käsitteet on ryhmitelty sanastoon suomenkielisen nimen mukaansa. Sanasto on suomenkielinen, mutta käsitteistä on esitetty myös niiden englanninkieliset nimet. Jokaisen käsitteen alta löytyy käsitteen määritelmä ja esimerkkejä sen käytöstä. Joidenkin käsitteiden kohdalla on myös esitetty, miten se voidaan laskea esim. tilastotieteen Survo-ohjelmalla. Koko sanasto on linkitetty yhteen, joten sen käyttö on helppoa.
URL: http://noppa5.pc.helsinki.fi

Englanti-suomi-ruotsi -matematiikan sanakirja

Englanti-suomi-ruotsi matematiikan sanakirja on Juha Haatajan tekemä. Sanakirjassa on yli 2000 termiä. Sanoja voi hakea joko hakukoneen avulla tai aakkostetusta listasta.
URL: http://www.csc.fi/math_topics/

Suomi-englanti -matematiikan sanakirja

Kalle Mikkolan tekemä matemaattinen suomi-englanti -sanakirja. Sivulla olevaan tyhjään ruutuun kirjoitetaan käännettävä sana ja ohjelma kääntää sen englanniksi tai suomeksi.
URL: http://www.ee.oulu.fi/~topiolli/mathdict/


Sivun alkuun Takaisin etusivulle