PDF

Otsikkokuva

Toimitussihteerin palsta

Solmun verkkoetusivulla on toukokuun 2002 alusta lähtien ollut kävijälaskuri. Ensimmäisen kuukauden aikana kävijöitä on laskurin mukaan ollut lähes puolitoista tuhatta. Palvelinkoneiden logitiedostoihin tallentuu tieto mm. kaikista hakukoneiden yhteydenotoista, joten kävijälaskurin ja logitiedoston antamissa luvuissa on yleensä huomattavan suuri ero. Esimerkiksi syyskuussa 2001 Solmun etusivulle otettiin logitiedoston mukaan 189493 onnistunutta verkkoyhteyttä, muille sivuille tai niiden osille yhteydenottoja oli 21182.

Verkkomateriaalin käyttöä matematiikan opetuksessa on hiljattain tutkittu laajemminkin Helsingin yliopiston aineenopettajan linjan proseminaarityössä. Ossi Hyyti laati kyselylomakkeen omille verkkosivuilleen ja lähetti vastauspyynnön 300 matematiikan opettajalle eri puolille Suomea. Opettajista noin 15 % (47 opettajaa) vastasi kyselyyn. Vastauksista Hyyti kokosi yhteenvedon, joka sisältää tietoa Solmun sekä muun verkossa ilmestyneen materiaalin käytöstä matematiikan opetuksessa peruskouluissa ja lukioissa.

Kysely vahvisti monet ennakkoarviot oikeiksi. Kyselyyn vastanneista opettajista suurin osa käytti oheismateriaalia opetustyössään hyvinkin aktiivisesti, sen sijaan verkossa olevaa oppimateriaalia käytetään edelleen melko harvoin. Syynä voi olla sopivan materiaalin löytämisen vaikeus sekä sen käytön suunnittelulle liikenevän ajan niukkuus. Tähän viittaa se, että Riitta Snellmanin keräämään ja opettajia varten valmiiksi luokittelemaan yläasteen linkkikokoelmaan oltiin hyvin tyytyväisiä.

Solmun käytön motiivi on useimmiten oma ilo, uusien ideoiden etsintä ja omien matematiikan tietojen lisääminen. Eniten luettiin artikkeleita matematiikan opetuksesta ja matematiikasta yleisesti. Matti Lehtisen kirjoittaman matematiikan historian suosio on suuri etenkin lukion opettajien keskuudessa. Laajasta unkarilaiseen matematiikan opetukseen liittyvästä materiaalista käytettiin hyödyksi varsinkin unkarista suomeen käännettyjä tehtäviä.

Kyselyyn osaa ottaneista peruskoulun alaluokilla matematiikkaa opettavista kukaan ei ollut kuullut lehtemme olemassaolosta. Yksi mahdollinen syy tähän voi olla, että luokanopettajat eivät tule etsineeksi verkosta heidänkin opetukseensa, erityisesti matematiikkaan liittyvää oppimateriaalia. Kyselyyn vastanneista opettajista 19 kuuli lehdestämme ensimmäistä kertaa. Voidaankin tämän perusteella todeta, että Solmulla on vielä työtä tehtävänä tunnettavuuden suhteen.

Aktiivisten Solmun käyttäjien mielestä sivut ovat sekä selkeät että informatiiviset. Tämä varmasti kannustaa Solmun toimitusta jatkamaan samoilla linjoilla pyrkien entistä monipuolisempaan lehteen, jonka aineistoa voivat käyttää matematiikan opettajat ja harrastajat kaikilla tasoilla.

Mika Koskenoja


Solmu 2/2002
10.6.2002