Solmu 1/1996-1997:n tehtävien vastauksia

Suurin osa seuraavista vastauksista perustuu Baltian Tie -kilpailun tehtävänlaatijoiden antamiin malliratkaisuihin. Mikään tehtävä ei koskaan ole loppuun käsitelty. Solmu ottaa edelleen mielellään vastaan vaihtoehtoratkaisuja ja kommentteja!

 1. Säännöllisen 1996-kulmion kärjestä A kahteen vierekkäiseen kärkeen B ja C piirrettyjen lävistäjien välinen kulma on puolet kaarta BC vastaavasta keskuskulmasta eli [kaava puuttuu]. Kahden kärjestä A piirretyn lävistäjän välinen kulma on siten [kaava puuttuu] jollakin k. Jos lävistäjien AB ja CD määräämät suorat leikkaavat pisteessä P ympyrän sisällä, niin [kaava puuttuu]. Jos suorat leikkaavat ympyrän ulkopuolella niin, että (esimerkiksi) A ja C ovat lähempänä leikkauspistettä P, niin [kaava puuttuu]. Kaikissa tapauksissa lävistäjien väliset kulmat ovat [kaava puuttuu]:n monikertoja, joten niiden suhde on rationaaliluku.
 2. Olkoot janojen AP ja BP pituudet 2r ja 2s. Silloin [kaava puuttuu]. Tästä ratkaistaan rs=48. Olkoon M AB:n keskipiste, N PB:n keskipiste, O ympyrän C keskipiste ja F pisteen O kohtisuora projektio janalla AB. Ympyrän C säde on 3. Täten |MO|=r+s-3, |MF|=|MP|+3=r-s+3, |FN|=s-3 ja |ON|=s+3. Suorakulmaisista kolmioista MFO ja NFO saadaan [kaava puuttuu]. Tämä sievenee muotoon r(s-3)=3s eli 3(r+s)=rs=48. Siis |AB|=2(r+s)=32.
 3. Piste Q on yhtä etäällä B:stä ja C:stä eli janan BC keskinormaalilla n. Toisaalta Q on D-keskisellä A:n kautta kulkevalla ympyrällä y. Q on siis jompikumpi y:n ja s:n kahdesta leikkauspisteestä [kaava puuttuu] (neliön sisällä) ja [kaava puuttuu] (neliön ulkopuolella). Lisäksi QP=QC, joten riittää, kun määritetään janan QC pituus. Koska [kaava puuttuu] on s:llä, [kaava puuttuu]; lisäksi [kaava puuttuu]. Kolmio [kaava puuttuu] on tasasivuinen, joten [kaava puuttuu]. Siten [kaava puuttuu]. Lisäksi [kaava puuttuu], joten [kaava puuttuu]. Kehäkulma [kaava puuttuu] ja keskuskulma [kaava puuttuu] vastaavat samaa y:n kaarta. Siis [kaava puuttuu]. Suorakulmaisesta kolmiosta, jonka kärjet ovat C, [kaava puuttuu] ja BC:n keskipiste, saadaan [kaava puuttuu].
 4. Oletetaan, että AD<BC. Olkoon O suorien AB ja CD leikkauspiste. Tehtävässä mainittu kulmien maksimaalisuus merkitsee, että pisteiden A, Q ja B kautta piirretty ympyrä sivuaa suoraa OC ja pisteiden D, P ja C kautta piirretty ympyrä sivuaa suoraa OB. Peilataan kuvio kulman AOD puolittajassa [kaava puuttuu]. Pisteiden D ja C peilikuvat suoralla OB ovat D' ja C' ja pisteen P peilikuva suoralla OC on P'. Koska OD':OC'=OD:OC=OA:OB, homotetia, jonka keskus on O ja kerroin [kaava puuttuu] kuvaa janan D'C' janalle AB. Ympyrä D'C'P' kuvautuu ympyrälle ABQ ja [kaava puuttuu].
 5. Tarkastetaan ensin mielivaltaista kolmiota ABC, jonka sivut ovat a, b ja c ja sisään- ja ympäri piirrettyjen ympyröiden säteet ovat r ja R. Silloin pätee [kaava puuttuu]. Kosinilauseen nojalla yhtälön vasen puoli on nimittäin

  [kaava puuttuu]

  Merkitään vielä kolmion alaa T:llä ja piirin puolikasta p:llä. Silloin [kaava puuttuu], ja koska [kaava puuttuu], saadaan

  [kaava puuttuu]

  Siirrytään nyt nelikulmioon. Kaikilla neljällä kolmiolla on sama ympäripiirretyn ympyrän säde R. Jos kaarien AB, BC, CD ja DA suuruudet ovat [kaava puuttuu], [kaava puuttuu], [kaava puuttuu] ja [kaava puuttuu], niin edellä sanotun perusteella [kaava puuttuu] ja [kaava puuttuu]. Mutta koska [kaava puuttuu], niin [kaava puuttuu], ja [kaava puuttuu]. Mutta aivan samoin saadaan [kaava puuttuu].
 6. Ratkaisija Matti Tuomi Pirkkalasta. Koska ab = cd, niin [kaava puuttuu]. Jos tässä yhtälössä esiintyvä murtoluku on supistetussa muodossa [kaava puuttuu], niin a=kx, c=ky, d=rx, b=ry, [kaava puuttuu], [kaava puuttuu]. Mutta silloin a+b+c+d = kx+ry+ky+rx = k(x+y)+r(x+y) = (k+r)(x+y). Tämän tulon kumpikaan tekijä ei ole 1, joten a+b+c+d ei ole alkuluku.
 7. Jonon alkupään luvut ovat 1, 2, 7, 29, 22, 23, 49, 26. Modulo 6 jono alkaa siis 1, 2, 1, 5, 4, 5, 1, 2. Se, mitä [kaava puuttuu] on modulo 6, riippuu vain siitä, mitä [kaava puuttuu] ja [kaava puuttuu] ovat modulo 6. Näin ollen jono on jaksollinen modulo 6, eikä yksikään jonon luvuista ole 6:lla jaollinen. Erityisesti yksikään luvuista ei voi olla 0.
 8. Osoitetaan induktiolla, että jonossa [kaava puuttuu] kahden peräkkäisen termin [kaava puuttuu], [kaava puuttuu] suurin yhteinen tekijä [kaava puuttuu] on 19. Koska [kaava puuttuu], [kaava puuttuu]. Oletetaan sitten, että [kaava puuttuu] ja [kaava puuttuu], missä [kaava puuttuu]. [kaava puuttuu]:n ja [kaava puuttuu]:n pienin yhteinen monikerta on tällöin 19ab, ja [kaava puuttuu]. Koska luvuilla a ja b sekä b+1 ja b ei ole yhteisiä tekijöitä, [kaava puuttuu]. Tehtävän vastaus on siis 19.
 9. Rakennetaan joukko A seuraavasti. Olkoon [kaava puuttuu] n-alkioisen joukon k-1-alkioisten osajoukkojen lukumäärä. Tarkastellaan eri alkulukuja [kaava puuttuu], [kaava puuttuu], ..., [kaava puuttuu]. Liitetään jokainen näistä luvuista [kaava puuttuu] yhteen ja vain yhteen joukon [kaava puuttuu] osajoukkoon [kaava puuttuu]. Olkoon [kaava puuttuu]. Olkoon nyt [kaava puuttuu] kaikkien niiden [kaava puuttuu]-lukujen tulo, joille k ei kuulu joukkoon [kaava puuttuu]. Todetaan, että näin konstruoitu [kaava puuttuu] toteuttaa tehtävän ehdot. Valitaan k-1 eri lukua [kaava puuttuu], [kaava puuttuu], ..., [kaava puuttuu]. Olkoon [kaava puuttuu]. Tähän joukkoon liittyvä [kaava puuttuu] ei konstruktion mukaan ole tekijänä yhdessäkään luvuista [kaava puuttuu], mutta kyllä luvussa b; b ei voi olla tulon [kaava puuttuu] tekijä. Olkoon sitten [kaava puuttuu] mielivaltainen k-alkioinen A:n osajoukko. Lukuja [kaava puuttuu], joissa mielivaltainen [kaava puuttuu] ei ole tekijänä, on k-1 kappaletta, joten jokainen [kaava puuttuu] on tekijänä ainakin yhdessä tulon [kaava puuttuu] tekijässä. Siten myös b on tämän tulon tekijä. Jos [kaava puuttuu], on olemassa joukko [kaava puuttuu] niin, että [kaava puuttuu], mutta [kaava puuttuu]. Tästä seuraa, että [kaava puuttuu] on [kaava puuttuu]:n tekijä, mutta ei ole [kaava puuttuu]:n tekijä. Siten [kaava puuttuu] ei ole [kaava puuttuu]:n tekijä.
 10. Tehtävän luku n on kakkosen potenssi: jos olisi n=mp, missä p on pariton alkuluku, niin [kaava puuttuu] olisi jaollinen luvulla [kaava puuttuu] ja olisi siis yhdistetty luku. Osoitetaan induktiolla, että [kaava puuttuu]. Asia on selvä, jos k=0. Oletetaan, että [kaava puuttuu]. Havaitaan, että [kaava puuttuu]. Mielivaltaiselle luvun [kaava puuttuu] tekijälle q sekä q että [kaava puuttuu] ovat [kaava puuttuu]:n tekijöitä. Jokainen [kaava puuttuu] on suurempi kuin [kaava puuttuu]. Näin ollen [kaava puuttuu].
 11. Jokin luvuista [kaava puuttuu] on pienin; voidaan olettaa, että se on [kaava puuttuu]. Nyt [kaava puuttuu] on toisen asteen polynomi, joka on aidosti kasvava, kun [kaava puuttuu]. Tämä merkitsee, että jos [kaava puuttuu], niin [kaava puuttuu].
 12. Polynomin P(x)=1996x+1996 juuri on -1. Siis [kaava puuttuu]. Polynomin [kaava puuttuu] eräs juuri on 1; siis [kaava puuttuu]. Jos [kaava puuttuu], niin R(-2)=0. Siis [kaava puuttuu].
 13. a) Jos f on parillinen funktio, niin kaikilla [kaava puuttuu] saadaan [kaava puuttuu]. Tämä on mahdollista vain, jos f on vakio; toisaalta on ilmeistä, että kaikki vakiofunktiot toteuttavat funktionaaliyhtälön. b) Jos f on pariton, niin sama päättely kuin edellä antaa kaikilla [kaava puuttuu] f(x)=-f(x-1)=f(1-x). Koska f on pariton, f(0)=-f(0)=0. Edelleen f(1)=f(1-1)=f(0)=0. Oletetaan, että f(k)=0, [kaava puuttuu]. Silloin f(k+1)=f(1-(k+1))=f(-k)=-f(k)=0. Induktioperiaatteen nojalla f(k)=0 kaikilla [kaava puuttuu]. Luonnollisesti f(k)=-f(k)=0 myös kaikilla [kaava puuttuu].
 14. Olkoot pisteiden [kaava puuttuu] ja [kaava puuttuu] koordinaatit [kaava puuttuu] ja [kaava puuttuu], i=1, 2, ..., n. Silloin

  [kaava puuttuu]

  ja kysytty kotangenttien summa on

  [kaava puuttuu]

  Mutta luvut [kaava puuttuu] ja [kaava puuttuu] ovat n:nnen asteen yhtälöiden f(x)-b=0 ja f(x)-c=0 kaikki juuret. Koska n>1, molemmilla yhtälöillä on sama [kaava puuttuu]:n kerroin, joka on sama kun juurien summan vastaluku. Siis [kaava puuttuu], joten kysytty kotangenttisumma on 0.
 15. Jos [kaava puuttuu], niin tehtävän epäyhtälö on [kaava puuttuu]. Jotta tämä olisi voimassa, kun x<1 ja kun x>1, on oltava 2a+b=2. Tarkastellaan sitten tapausta n=4 ja [kaava puuttuu], [kaava puuttuu]. Epäyhtälö saa muodon [kaava puuttuu]. Tämä epäyhtälö voi toteutua suurilla x:n arvoilla vain, jos [kaava puuttuu] ja [kaava puuttuu]. Onkin siis oltava 2a=1, b=1. On vielä todistettava, että tehtävän epäyhtälö todella pätee, kun [kaava puuttuu] ja b=1. Tämä nähdään käyttämällä hyväksi Cauchyn-Schwarzin epäyhtälöä [kaava puuttuu]. Kun nimittäin tähän epäyhtälöön sijoitetaan [kaava puuttuu] ja [kaava puuttuu] ([kaava puuttuu], jos j>n), saadaan täsmälleen tehtävän epäyhtälö (toiseen potenssiin korotettuna).
 16. Numeroidaan vaakarivit ja jaetaan taso [kaava puuttuu]-laatoiksi, "dominoiksi", esim. niin, että vaakarivit, joiden järjestysnumero on kolmella jaollinen, jaetaan kyljellään makaaviksi dominoiksi ja näiden rivien väliin jäävät kaksi vaakariviä pystyssä seisoviksi dominoiksi. Silloin jokaiseen [kaava puuttuu]-neliöön sisältyy ainakin yksi kokonainen domino. Toinen pelaaja voi estää aloittajan voiton täyttämällä aina toisen ruudun siitä dominosta, johon aloittaja on jo tehnyt merkinnän. Tässä prosessissa aloittaja joutuu aina tekemään merkinnän dominoon, jossa ei vielä ole merkintää.
 17. Koska A=143-D ja [kaava puuttuu], niin [kaava puuttuu]. A:n ensimmäinen numero on 1 ja toinen joko 3 tai 4. Jos A:n toinen numero olisi 4, olisi [kaava puuttuu] ja [kaava puuttuu]. Mutta 0 ja 2 eivät ole sallittuja numeroita, eikä A voi olla 141, joten A: toinen numero on välttämättä 3. A:n kolmannen numeron ja D:n summan on oltava 13. Tämä voi tapahtua kuudella eri tavalla: 13=4+9=5+8=6+7=7+6=8+5=9+4. B:n ja C:n viimeisten numeroiden summan on oltava 13. Silloin B:n ja C ensimmäistenkin numeroiden summa on 13. Kun A ja D on valittu, jää jäljelle 4 numeroa, joista voidaan muodostaa kaksi paria, joiden summa on 13. Näistä kumpi hyvänsä voi muodostaa B:n ja C:n ensimmäiset numerot. Toiset numerot voidaan sitten vielä valita kahdella eri tavalla. Kaikkiaan mahdollisuuksia on [kaava puuttuu] kappaletta.
 18. Jos joka istunnossa erotetaan ainakin 2 jäsentä, niin 15 istunnon jälkeen koko tuomaristo on erotettu. Jos jossain istunnossa ketään ei eroteta, ei niin tapahdu tulevissakaan istunnoissa. Jotta erottamisistuntoja voisi olla enemmän kuin 15, on joissain istunnoissa erotettava vain yksi jäsen. Olkoon ensimmäinen istunto, jossa näin tapahtuu, k:s istunto. Oletamme, että tuossa istunnossa oli 2n+1 äänestäjää ja että erotettu henkilö oli hra K. Silloin ainakin n+1 henkilöä piti herra K:ta epäpätevänä, mutta enintään n jäsentä piti ketään muuta epäpätevänä. Seuraavassa istunnossa on silloin 2n äänestäjää, eikä yksikään jäsen saa epäpätevyysääntä yli puolelta äänestäjistä. Jos [kaava puuttuu], niin jurysta on poistettu ainakin [kaava puuttuu] edustajaa. Siis [kaava puuttuu]. Oletamme sitten, että istunnossa, jossa K poistettiin, äänesti 2n edustajaa. Seuraavassa istunnossa on silloin pariton määrä äänestäjiä. Sama tilanne jatkuu, kunnes poistettavia on taas pariton määrä, joko 1 tai ainakin 3. Tapahtukoon tämä m:nnessä istunnossa. Jos poistettavia on tuolloin 1, poisto on samalla viimeinen samasta syystä kuin edellä. Samoin kuin edellä, jos [kaava puuttuu], niin poistettavien määrä on ainakin [kaava puuttuu]. Tämä on mahdotonta, koska viimeisessä istunnossa on ollut vain 1 jäsen, joka ei ole voinut poistaa itseään. Jos taas m:nnessä istunnossa poistetaan yli kolme jäsentä, on m:nnen istunnon jälkeen äänestäjien määrä taas parillinen. Voidaan palata odottamaan kierrosta, jolla erotetaan yksi jäsen; tätä kierrosta ennen erotettujen jäsenten määrä on tässä tapauksessa ainakin 2 kertaa kierrosten määrä.
 19. Ensimmäinen pelaaja voittaa: hän voi valita tikkuja kahdesta kasasta niin, että tikkujen lukumäärät ovat 38, 38, 38 ja 70. Mitä tahansa toinen tekeekin, ensimmäinen pelaaja voi palauttaa tilanteen muotoon a, a, a, b; [kaava puuttuu]. äärellisen vuoromäärän jälkeen ollaan ensimmäisen pelaajan tekemän noston jälkeen tilanteessa 0, 0, 0, c; [kaava puuttuu], jolloin toinen pelaaja ei voi enää tehdä siirtoaan.
 20. Koska aritmeettisen jonon määrittää kaksi lukua, sen ensimmäinen termi a ja peräkkäisten lukujen erotus d, on mahdollista asettaa kaikki positiivisista kokonaisluvuista koostuvat aritmeettiset jonot numerojärjestykseen [kaava puuttuu], [kaava puuttuu], ...(Parit [kaava puuttuu] voidaan panna esim. jonoon [kaava puuttuu], [kaava puuttuu], [kaava puuttuu], [kaava puuttuu], [kaava puuttuu], [kaava puuttuu], ...). Määritellään jono [kaava puuttuu] asettamalla [kaava puuttuu] ja määritellään [kaava puuttuu] on [kaava puuttuu]:n pienimmäksi [kaava puuttuu]:ää suuremmaksi termiksi. Väitetään, että joukossa [kaava puuttuu] ei ole kolmea termiä, jotka olisivat aritmeettisessa jonossa. Oletetaan, että [kaava puuttuu], [kaava puuttuu] ja [kaava puuttuu] olisivat tällaisia. Silloin [kaava puuttuu] olisi [kaava puuttuu]:n ja [kaava puuttuu]:n keskiarvo, mutta koska [kaava puuttuu] ja [kaava puuttuu], [kaava puuttuu]. Osoitetaan vielä, että joukon [kaava puuttuu] luvuista ei voi muodostaa päättymätöntä aritmeettista jonoa: jos sellainen olisi, se olisi jokin jonoista [kaava puuttuu]. Mutta jokaisesta jonosta [kaava puuttuu] on jo valittu jokin alkio jo joukkoon A.

Solmu 2/1996-1997
Viimeksi muutettu: 12. toukokuuta 1997 klo 00:23:03